Search
Workshop

Regularities of cochain complexes and Koszul duality

  • Kohji Yanagawa (Kansai University, Japan)
G3 10 (Lecture hall)

Regine Lübke

Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften Contact via Mail

Lê Tuân Hoa

Hans-Bert Rademacher

Jürgen Stückrad

Ngô Viêt Trung

Eberhard Zeidler